Όροι Χρήσης

 1. Ο παρόν ιστότοπος ανήκει αποκλειστικά στην Α.Δαβλέρης Α.Ε, εφεξής «Η Επιχείρηση», με έδρα το 8ο χλμ Λάρισας Κοζάνης, Λάρισα και απευθύνετε μόνο σε επιχειρήσεις αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού προς χονδρική πώληση (B2B). Η από μέρους των επισκεπτών πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης επιβεβαιώνει ότι έχουν γίνει κατανοητοί με επάρκεια και πληρότητα όσα παρακάτω αναφέρονται καθώς και ότι παρέχεται πλήρης συμφωνία με τους όρους αυτούς.  
 2. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα ή λογισμικό, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 «προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης. 
 3. Η Επιχείρηση λαμβάνει κάθε προσήκον και πρόσφορο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. 
 4. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται επίσης, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Δεν ευθύνεται επίσης σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και σε περίπτωση που καταστεί δυσχερής η πρόσβαση των χρηστών σ’ αυτή για οποιοδήποτε λόγο.
 5. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της.
 6. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση, καθώς και να διακόπτει τη λειτουργία της. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους αλλά και τις τιμές των προϊόντων.
 7. Με τους παρόντες όρους χρήσης καλύπτεται το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας από την Επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση δια του παρόντος δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και οιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Επιχείρησης. Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα, για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Επιχείρηση, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Επιχείρησης) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό: την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας, την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή newsletter, προσφορών, αναγγελία νέων υπηρεσιών κ.λπ.), την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και εν γένει κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.  Επίσης, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται, ακόμα για αμέλεια, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας από τις περιεχόμενες σε αυτήν υπηρεσίες και περιεχόμενα, στα οποία ρητά αναγνωρίζει ότι προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
 8. Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη αυτής. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.  
 9. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια τα δικαστήρια της Αθήνας.
 10. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την εκτέλεση της από εμάς, καλώντας στα τηλέφωνα επικοινωνίας ή με email στο sales@adeleq.gr ή larisa_sales@adeleq.gr . Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τις ενέργειες μας.


Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit(Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. 1. ΟΔΗΓΙΕΣ & ΌΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

• Το ειδικό έντυπο επιστροφής θα πρέπει να μας αποστέλλεται στις αρχές κάθε μήνα, εφόσον η αξία των εμπορευμάτων είναι μεγαλύτερη των 200 ευρώ με τιμές καταλόγου. 

(Εξαιρούνται οι προβολείς led και τα φωτιστικά led ψευδοροφής τα οποία μπορούν να αποστέλλονται σε έντυπο ακόμα και μικρότερης αξίας).

• Για επιστροφές εμπορευμάτων λόγω λάθους παραγγελίας σας, το ειδικό έντυπο επιστροφής θα πρέπει να μας αποστέλλεται εντός 3 ημερών από την παραλαβή τους. Η αξία τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 20 ευρώ με τιμές καταλόγου. Επίσης τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων θα επιβαρύνουν εσάς.

• Σε περίπτωση που σας αποστείλουμε εμείς λάθος εμπορεύματα, το έντυπο επιστροφής εμπορευμάτων θα πρέπει να μας αποστέλλεται εντός 3 ημερών από την παραλαβή τους. Τα δε έξοδα μεταφοράς των προϊόντων θα επιβαρύνουν εμάς.

• Νέα προϊόντα που παραλάβατε προς δειγματισμό, μπορούν να επιστραφούν εντός 3 μηνών.

  • Επιστροφές ΔΕΝ γίνονται δεκτές για εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά κατά την μεταφορά τους διότι τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη και του μεταφορέα. 

Επομένως θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή τους και εαv διαπιστωθεί ζημιά, να μην τα παραλαμβάνετε .

   • Τα εμπορεύματα που μας επιστρέφετε ως ελαττωματικά, αν κατά τον έλεγχο που θα κάνουμε διαπιστωθεί  ότι είναι καλά, θα σας επιστρέφονται και θα χρεώνεστε με το κόστος ελέγχου, 10 ευρώ την ώρα.  Για αυτό  το λόγο φροντίστε να διαπιστώνετε εσείς και όχι οι πελάτες σας, ότι τα  προϊόντα είναι όντως ελαττωματικά.

   • Σε περίπτωση που θα μας αποστείλετε εμπορεύματα για έλεγχο, εάν τα εμπορεύματα είναι εντός εγγύησης  και διαπιστωθεί ότι έχουν πρόβλημα χωρίς να έγινε κακή χρήση, τα επισκευάζουμε δωρεάν. Εάν όμως κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι έγινε κακή χρήση ή ότι λειτουργούν, θα χρεώνεστε με το κόστος    ελέγχου, 10 ευρώ την ώρα.     

   • Σε περίπτωση που θα μας αποστείλετε εμπορεύματα για επισκευή, εάν τα εμπορεύματα είναι εντός εγγύησης τα επισκευάζουμε δωρεάν. Εάν όμως είναι εκτός εγγύησης, θα σας ενημερώνουμε για το κόστος ελέγχου και επισκευής για να αποφασίζετε αν θα τα επισκευάσετε ή όχι. 

    • Εμπορεύματα που σας αποστέλλουμε και δεν είναι αποδεκτά από σας, θα χαρακτηρίζονται ανεπιθύμητα και δεν θα μπορούν να τιμολογηθούν ξανά για τους επόμενους 3 μήνες από την ημερομηνία επιστροφής τους.

    • ΔΕΝ θα παραλαμβάνουμε επιστροφές εμπορευμάτων για οποιοδήποτε λόγο, εάν δεν σας έχουμε επιστρέψει το ειδικό έντυπο επιστροφής εμπορευμάτων υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από εμάς.               

   • Συμβουλευτείτε τον πωλητή σας για τον τρόπο ελέγχου των προς επιστροφή εμπορευμάτων.ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣΜε Πιστωτική κάρτα

Visa, MasterCard, Discover, Dinners

Η χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για τις αγορές είναι απόλυτα ασφαλής.

Για να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να συμπληρώσετε στη σχετική φόρμα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, το όνομα κατόχου, καθώς και τον τριψήφιο αριθμό (CVV) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας.
Mε Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (έμβασμα)

H παραγγελία παραμένει σε κατάσταση "αναμονής" μετά την καταχώρησή της, έως ότου επιβεβαιωθεί από το τμήμα λογιστηρίου μας η κατάθεση του ποσού σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:


 ALPHA           : 276-00-2002-005064

                          IBAN: GR3101402760276002002005064      

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ      : 5074 – 060543 – 196

                           IBAN: GR96 0172 0740 0050 7406 0543 196

 ΕΘΝΙΚΗ         : 165 – 47026381

                            IBAN: GR 10 0110 1650 0000 1654 7026 381

 EUROBANK  :  0026 – 0273 – 92 – 0200581849

                         IBAN: GR150260273000092-0200581849

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:Α.ΔΑΒΛΕΡΗΣ A.E.


Για επιβεβαίωση της κατάθεσης καλέστε στο 210 2447518 για πελάτες που εξυπηρετούνται από το κατάστημα Αθηνών ή 2416 000 500 για πελάτες που εξυπηρετούνται από το κατάστημα Λάρισας.

Στις πληρωμές μέσω εμβάσματος, η αποστολή της παραγγελίας γίνεται μόνο εφόσον το έμβασμα γίνει με έξοδα αποστολέα(OUR ,όχι SHA) και εφόσον στην αιτιολογία του εμβάσματος καταχωρηθεί ο αριθμός της παραγγελίας την οποία αφορά, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση.
Όλα τα εμβάσματα πληρωμής πρέπει να γίνονται στο νόμισμα τιμολόγησης του καταστήματος μας(EUR).


Ασφάλεια Συναλλαγών

Το adeleq.gr αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος adeleq.gr και επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:


Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (όνομα χρήστη/email) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε.

Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα adeleq.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Σας συνιστούμε για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για την δημιουργία password.


Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα του adeleq.gr ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες, απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.


Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/ μέλος στο adeleq.gr είναι εμπιστευτικές και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Το adeleq.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Για την δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του adeleq.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες σας.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου adeleq.gr , τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την επικοινωνία, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του adeleq.gr που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


banner
banner
banner
banner